info

Je hebt het minimaal aantal bereikt

Winkelwagen (0)

Er zijn nog geen producten in jouw winkelwagen geplaatst.

Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden webshop Oliehoorn B.V.
Oliehoornshop is een online winkel waar dispensers, dispenseronderdelen en promotiematerialen worden verkocht en is onderdeel van Oliehoorn B.V.
 
Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Oliehoorn B.V. en koper en op elk aanbod van Oliehoorn B.V..
 
De overeenkomst

 • De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden, met inachtneming van het bepaalde in de laatste alinea van dit artikel.
 • Oliehoorn B.V. bevestigt onmiddellijk langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod indien de koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard. Tot het moment dat de ontvangst van deze aanvaarding door Oliehoorn B.V. niet is bevestigd, kan de koper de overeenkomst ontbinden. Oliehoorn B.V. treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data voor het geval de koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard.
 • Oliehoorn B.V. zal passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen indien de koper elektronisch kan betalen. In dat kader zal Oliehoorn B.V. zorgen voor een veilige webomgeving. Oliehoorn is echter niet aansprakelijk als de betaling niet juist is verlopen.
 • Oliehoorn B.V. kan zichzelf (binnen de grenzen van de wet) op de hoogte brengen of de koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van alle feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand.
 • Indien Oliehoorn B.V. op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan of te ontbinden, is Oliehoorn B.V. gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
Het aanbod
Het aanbod bevat een volledige, nauwkeurige en gedetailleerde omschrijving van de aangeboden producten, zodat de koper het product goed kan beoordelen. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod, waarbij voor een koper direct duidelijk is dat er sprake is van een vergissing of fout, binden Oliehoorn B.V. niet.
 
De prijs
Alle prijzen van aangeboden producten zijn prijzen exclusief 21% btw. Er kan in het aanbod geen sprake zijn van verborgen extra kosten zoals belastingen of verpakkingkosten. Verzendkosten worden berekend over de aankopen die gedaan zijn. De verzendkosten zijn zichtbaar in het winkelwagen proces.
 
Bestelwijze
Producten worden besteld door deze in het winkelwagentje te plaatsen en de gevraagde gegevens in te vullen. Na het plaatsen van een bestelling wordt er, binnen vierentwintig uur een bevestigingsmail verzonden naar de koper. De koper wordt doormiddel van een e-mail op de hoogte gehouden over de status van de bestelling.
 
Betaling
Alle producten worden vooraf betaald via bank/giro en Ideal. Oliehoorn B.V. is eigenaar van het product totdat het volledige bedrag is voldaan.
De door de koper verschuldigde bedragen dienen, tenzij anders is overeengekomen, te worden voldaan binnen veertien dagen na afgifte van de deze overeenkomst.
Indien sprake is van non- of wanbetaling door de koper kan Oliehoorn B.V., tenzij dat wettelijk beperkt is, redelijk gemaakte kosten bij de koper in rekening brengen mits zulks vooraf aan de koper is medegedeeld.
Eventuele onjuistheden in de verstrekte of vermelde betaalgegevens dienen onmiddellijk door de koper aan Oliehoorn B.V. te worden medegedeeld.
 
Herroepingrecht bij levering van producten
De koper heeft bij de aankoop van producten gedurende minstens zeven werkdagen vanaf de dag van ontvangst van het product door of namens de koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.
Indien de koper van het herroepingrecht gebruik wil maken dient deze het product slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de koper het product wenst te behouden. Gedurende deze termijn zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De koper zal het product met alle geleverde toebehoren en, voor zover mogelijk, in de originele staat, met aangehechte labels en verpakking aan Oliehoorn B.V. retourneren, volgens de door Oliehoorn B.V. aangegeven redelijke en duidelijke instructies.
 
Instructies retourneren
Voordat u artikelen terugzendt, dient u hierover per e-mail contact op te nemen met Oliehoorn B.V.. Om een retour aan te vragen stuurt een e-mail met retourverzoek voorzien van factuurnummer naar verkoop@oliehoorn.nl.  Stuur geen artikelen retour zolang u geen bevestiging  heeft ontvangen. Retourzendingen zonder bevestiging van Oliehoorn B.V. worden niet geaccepteerd.
 • U kunt gedurende 7 werkdagen na ontvangst van uw bestelling zonder opgaaf van reden artikelen retourneren of ruilen. De termijn van 7 werkdagen wordt door Oliehoorn B.V. bepaald door de datum waarop u een retourverzoek heeft aangevraagd te vergelijken met de verwachte bezorgdatum van de bestelling.
 • De producten dienen niet gebruikt en onbeschadigd te zijn, verpakt in de oorspronkelijke verpakking met aangehechte labels en voldoende gefrankeerd terug gezonden te worden.
 • Retourneringen die niet of niet binnen de gestelde termijn zijn aangemeld worden niet geaccepteerd.
 • Oliehoorn B.V. behoudt zich het recht om het retourneren/ruilen van producten te weigeren indien er wordt vermoed dat het product reeds gebruikt of, door toedoen van de klant, beschadigd is.
Kosten in geval van herroeping
Als de koper gebruik maakt van het herroepingrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor diens rekening.
Indien de koper een bedrag betaald heeft, zal Oliehoorn B.V. dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
 
Levering en uitvoering
 • Bij het in ontvangst nemen van bestellingen van producten, zal Oliehoorn B.V. de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen.
 • Oliehoorn B.V. erkent elektronische communicatie en zal de geldigheid of het juridisch effect daarvan niet ontzeggen vanwege het enkele feit dat de communicatie elektronisch is.
 • Voor beschadiging, vermissing of andere problemen tijdens de verzending is Oliehoorn B.V. niet aansprakelijk.
 • Het adres dat de koper aan Oliehoorn B.V. heeft medegedeeld geldt als plaats van levering.
 • Oliehoorn B.V. zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen twee werkdagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken of het product niet voorradig is. De producten worden via Post NL verzonden. Kleine producten, die door de brievenbus passen, worden als brievenbuspost verstuurd. Hierbij is er geen track & trace nummer bekend. Mocht u dit wel wensen, neem dan vooraf contact op met Oliehoorn B.V..
 • Grote bestellingen, die niet door de brievenbus passen, worden als pakket verstuurd. De verzendkosten worden verrekend bij bestelling van de producten.
 • Indien sprake is van vertraging bij de bezorging, of als een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk twee werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. In een dergelijk geval heeft de koper het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 • In geval van ontbinding op grond van het vorige lid zal Oliehoorn B.V. het bedrag dat de koper betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen na ontbinding, terug betalen.
Garantie
Een door Oliehoorn B.V., fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling kan de rechten en vorderingen die de koper ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Oliehoorn B.V. ten opzichte van de koper heeft op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand niet beperken of terzijde stellen.
 
Klachtenregeling
 • Oliehoorn B.V. beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Oliehoorn B.V..
 • Oliehoorn B.V. zal ingediende klachten zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen een termijn van zeven dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst, behandelen en beantwoorden. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Oliehoorn B.V. binnen de termijn van zeven dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 • Een klacht over een product van Oliehoorn B.V. kan worden ingediend via e-mail naar verkoop@oliehoorn.nl
 • Nadat de klacht is ingediend bij de ondernemer wordt getracht tot een oplossing te komen.
Copyright
Tenzij anders vermeld ligt het auteursrecht ten alle tijde bij Oliehoorn B.V..

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.
Accepteer geselecteerde cookies